برنامه سخنرانی

 | تاریخ ارسال: 1398/7/24 | 
روز اول (چهارشنبه) : 1398/08/01
تاریخ ساعت عنوان سخنرانی ، کارگاه ، میزگرد و... سخنرانان
1398/08/01 8:00–8:15 تلاوتی چنداز کلام ا... وسرود جمهوری اسلامی
8:15-8:40 سخنرانی معاون آموزشی دانشگاه : جناب آقای دکتر تقی امیریانی
8:40-9:10 سخنرانی رئیس کنگره : جناب آقای دکترعبدالرضا فاضل (ریاست دانشگاه)
9:10-9:40 سخنرانی دبیر علمی جامعه جراحان ایران : جناب آقای دکتر سیاوش صحت
9:40-10:00 سخنرانی دبیر علمی کنگره : جناب آقای دکتر فرهاد کُر
10:00-10:20 استراحت و پذیرایی
پانل 1 : آموزش و پیشگیری از تروما
اعضاء هیات‌رییسه و پانل: دکتر محمدرضا محمدی، دکتر سیامک رجائی، دکتر سیاوش صحت، دکتر افغانی
10:20-10:50 مروری بر آمار سوانح ترافیکی و علل آن و نقش عوامل غیر درمانی در کاهش حوادث و پیشگیری از تروما جناب سرهنگ محسن شایان
معاون محترم راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی استان
10:50-11:10 اورژانس های پیش بیمارستانی – واقعیت ها و نیازها دکتر مجتبی فاضل متخصص طب اورژانس
11:10-11:30 نقش آموزش در کاهش حوادث دکتر سیده الماس فهیم یگانه متخصص طب اورژانس
11:30-12:00 تریاژ در تروما
مدیریت تروما در حوادث و بحران
دکتر علیرضا امیری متخصص طب اورژانس
12:00-13:30 ناهار و نماز
 پانل 2: چالش های ترومای مفاصل 1
اعضاء هیات‌رییسه و پانل: دکتر کوکلی، دکتر قندهاری، دکتر بانصیری، دکتر صاحب جمعی
13:30-13:45 ترومای شانه دکتر سعیدکوکلی متخصص جراحی استخوان و مفاصل
13:45-14:00 ترومای آرنج دکتر سعیدکوکلی متخصص جراحی استخوان و مفاصل
14:00-14:15 در رفتگی زانو دکتر محمدبانصیری متخصص جراحی استخوان و مفاصل
14:15-14:30 Spinal Columnal Injury دکتر حسن قندهاری متخصص جراحی استخوان و مفاصل
14:30-14:45 شکستگی ساکروم و ایلیاک دکتر امید مؤمن شولی متخصص جراحی استخوان و مفاصل
14:45-15:00 شکستگی و در رفتگی Hip دکتر مریم صداقت نیا  متخصص جراحی استخوان و مفاصل
15:00-15:15 پذیرایی
 پانل 3 : چالش های ترومای سر و صورت
اعضاء هیات‌رییسه و پانل: دکتر محمدحسین تازیکی، دکتر مطهری ، دکتر عالیشاهی، دکتر قانع پور
15:15-15:30 چالش های درمانی در دیفکت‌های پیشانی ناشی از تروما دکتر ولی ا... عالیشاهی
فوق تخصص جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی
15:30-15:45 ترومای گوش دکتر محمدحسین تازیکی متخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن
15:45-16:00 ترومای چشم دکتر محمد مهدی مطهری متخصص چشم
16:00-16:15 ترومای استخوان تمپورال(مقاله) دکتر کیوان کیاکجوری متخصص گوش و حلق و بینی
16:15-16:30 تروماهای چشمی شایع (مقاله) دکتر نگار برومند متخصص چشم
16:30-16:45 فلپ پکتورالیس ماژور در بازسازی دیفکت های ناشی از ترومای پیچیده ناحیه فک و صورت دکتر عماد بهرام نژاد متخصص جراحی دهان و فک وصورت
16:45-17:00 پرسش و پاسخ اعضای پانل
روز دوم (پنجشنبه) : 02/08/1398
تاریخ ساعت عنوان سخنرانی ، کارگاه ، میزگرد و... سخنرانان
1398/08/03 8:00 – 8:15 تلاوتی چنداز کلام ا... وسرود جمهوری اسلامی
 پانل 4: چالش های ترومای قفسه سینه
اعضاء هیات‌رییسه و پانل: دکتر غلامعلی گدازنده ، دکتر صحت، دکتر آرین نیا، دکتر نادعلی، دکتر رحمدل
8:15 – 8:30 چالش های درمان آسیب راه هوایی پروگزیمال دکتر علی آرین نیا فوق تخصص جراحی توراکس
8:30 -8:45 درمان هموتوراکس و پنوموتوراکس به دنبال ترومای بلانت قفسه سینه دکتر رضا افغانی فوق تخصص جراحی توراکس
8:45–9:00 اندیکاسیون‌ها و کنترا اندیکاسیون‌های توراکوتومی اورژانس(ET) دکتر غلامعلی گدازنده فوق تخصص جراحی توراکس
9:00 – 9:15 آسیب نافذ مری دکتر رضا افغانی فوق تخصص جراحی توراکس
9:15 – 9:30 نقش imaging در ترومای قفسه سینه دکتر نعمت‌نعمت‌الهی متخصص رادیولوژی
9:30 – 9:45 ترومای دیافراگم دکتر علی آرین نیا فوق تخصص جراحی توراکس
9:45- 10:00 رویکرد جدید در اداره پرفوراسیون مری بدنبال درمان اندوسکوپیک آشالازی دکتر کتایون رحمدل فوق تخصص جراحی قفسه صدری
10:00-10:15 استراحت و پذیرایی
 پانل 5: چالش های ترومای مفاصل 2
اعضاء هیات‌رییسه و پانل: دکتر قندهاری، دکتر مومن، دکتر صاحب جمعی، دکتر اعتمادی
10:15-10:30 ترومای مچ دست دکتر افشین صاحب جمعی متخصص جراحی استخوان و مفاصل
10:30-11:00 ترومای ورزشی زانو دکتر محمد بانصیری متخصص جراحی استخوان و مفاصل
11:00-11:20 ترومای گردن ( مهره های گردنی ) دکتر حسن قندهاری متخصص جراحی استخوان و مفاصل
11:20-11:40 ترومای مهره های توراکولومبار دکتر امید مؤمن شولی متخصص جراحی استخوان و مفاصل
11:40-12:00 (ارائه مقاله) Case Report دکتر سیدرامین اعتمادی متخصص جراحی استخوان و مفاصل
12:00-13:30 ناهار و نماز
 پانل 6: تروما در افراد آسیب پذیر
اعضاء هیات‌رییسه و پانل: دکتر احمدی آملی، دکتر آریا، دکتر افغانی، دکتر مبشری
13:30-13:45 چالش های درمانی تروما در سالمندان دکتر بیژن آریا متخصص جراحی عمومی
13:45-14:00 چالش های درمانی ترومای اطفال دکتر علی وحیدی راد متخصص جراحی عمومی
14:00-14:15 چالش های درمانی ترومای زنان باردار دکتر سیامک رجائی متخصص جراحی عمومی
 پانل 7: مسائل حقوقی و قوانین و مقررات در تروما
اعضاء هیات‌رییسه و پانل: دکتر زارعی، دکتر ابراهیمی فلاح طلب، دکتر کاظمیان، دکتر تیموری
14:15-14:35 خطاهای پزشکی در بیماران ترومایی دکتر محمدکاظمیان متخصص پزشکی قانونی
14:35-15:00 آشنایی با مسائل حقوقی و قوانین در جراحی تروما دکتر فرامرز ابراهیمی فلاح طلب متخصص پزشکی قانونی
15:00-15:15 استراحت و پذیرایی
 پانل 8: ملاحظات فرهنگی– اجتماعی و روان‌شناختی در تروما
اعضاء هیات‌رییسه و پانل: دکتر درخشان پور، دکتر کاشانی،دکتر شکوری ، دکتر جودی مشهد
15:15-15:40 PTSD دکتر میتراجودی مشهد متخصص روانپزشکی
15:40-16:00 دادن خبر بد دکتر لیلا کاشانی متخصص روانپزشکی
16:00-16:30 دلیریوم در بیماران تروما دکتر حمید رضا شکوری متخصص روانپزشکی
16:30-17:00 پرسش و پاسخ
روز سوم (جمعه): 1398/08/03
تاریخ ساعت عنوان سخنرانی ، کارگاه ، میزگرد و... سخنرانان
1398/08/03 8:00 – 8:15 تلاوتی چنداز کلام ا... وسرود جمهوری اسلامی
 پانل 9: ترومای شکم
اعضاء هیات‌رییسه و پانل: دکتر عبدالرضا فاضل،دکتر احمدی آملی، دکتر رجائی، دکتر قریب
8:15 – 8:35 ترومای پانکراس دکتر فرهاد کُر متخصص جراحی عمومی
8:35 -8:50 Shot gun و آسیب روده ها دکتر علی وحیدی راد متخصص جراحی عمومی
8:50-9:10 آسیب دئودنوم دکتر هادی احمدی آملی فلوشیپ جراحی کولورکتال
9:10– 9:30 آسیب رکتوم دکتر هادی احمدی آملی فلوشیپ جراحی کولورکتال
9:30 – 9:45 Damage control surgery دکتر فرهادنادعلی متخصص جراحی عمومی
9:45-10:00 ترومای ناحیه پرینه دکتر مریم محسنی فلوشیپ جراحی کولورکتال
10:00- 10:15 نقش Imaging در Managementترومای شکم دکتر محمدهادی قریب متخصص رادیولوژی
10:15 –10:30 استراحت و پذیرایی
 پانل 10: تازه های درمان و برخورد با ترومای مغزی و ستون فقرات
اعضاء هیات‌رییسه و پانل:دکتر محمدی، دکترشمس امیری، دکتر گنجه قزوینی
10:30-11:00 کرانیکتومی D‏ecompressiveدر ترومای مغزی: اندیکاسیون‌ها و نتایج آن دکتر روزبه شمس امیری متخصص جراحی مغز و اعصاب
11:00-11:20 گایدلاین بررسی و درمان بیماران ترومایی فقرات توراکولومبار دکترحمیدرضا گنجه قزوینی متخصص جراحی مغزو اعصاب
11:20-11:40 مدیریت بیماران ترومایی در ICU دکتر شهرام مقدم متخصص بیهوشی
11:40-12:00 مدیریت راه هوایی در بیماران ترومایی )ارائه مقاله( دکتر مجتبی فاضل متخصص طب اورژانس
12:00-13:30 ناهار و نماز -
 پانل 11: چالش های ترومای عروقی
اعضاء هیات‌رییسه و پانل: دکتر داودی،  دکتر فرسویان ، دکتر خوارزم، دکتر عبدالرضافاضل، دکتر کُر
13:30- 13:45 اورژانس ترومای عروق تحتانی دکتر پژمان خوارزم فوق تخصص جراحی عروق
13:45-14:00 Managementترومای بلانت عروق کاروتید دکتر مهدی داودی فوق تخصص جراحی عروق
14:00-14:15 Interventهای عروقی اندوواسکولار در شکستگی لگن دکتر فرسویان فوق تخصص جراحی عروق
14:15-14:30 اندیکاسون‌ها و روشهای پروفیلاکسی PTE و DVTدر بیماران ترومائی دکتر پژمان خوارزم فوق تخصص جراحی عروق
14:30-14:45 پرسش و پاسخ اعضای پانل
14:45-15:00 اختتامیه
 
 

دفعات مشاهده: 523 بار   |   دفعات چاپ: 40 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزار کنندگان

تاریخ های مهم

  • مهلت ارسال مقاله : 15 مرداد 1398
  • داوری مقالات : 1 مهر 1398
  • زمان ثبت نام : تا 1 آبان 1398
  • تاریخ برگزاری :1 تا 3 آبان 1398

پوستر کنگره

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 38 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 1 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 26597 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 30 بازدید
  • کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اولین کنگره جامعه جراحان شاخه گلستان می باشد.